Biểu mẫu

I. CÁC MẪU ĐƠN SINH VIÊN THƯỜNG DÙNG

 1. Đơn xin tạm nghỉ học (dùng cho sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả học tập)
 2. Đơn xin học lại (dùng cho sinh viên nghỉ học có bảo lưu kết quả)
 3. Đơn xin học lại (dùng cho sinh viên bị đình chỉ học có thời hạn)
 4. Đơn xin thôi học
 5. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 6. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường
 7. Giấy giới thiệu
 8. Đơn mượn giấy tờ trong hồ sơ sinh viên
 9. Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng
 10. Đơn xin nghỉ phép
 11. Đơn xin chuyển trường

II. CÁC MẪU ĐƠN DÙNG CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

1. (Mới) Mẫu –  Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo NĐ 81)

2. (Mới) Mẫu – Đơn đề nghị Trợ cấp xã hội 

3. (Mới) Mẫu – Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập

4. (Mới) Mẫu – Giấy cam kết

5. Mẫu – Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo (dùng cho SV không có sổ hộ nghèo) 

6. Mẫu – Giấy xác nhận mức độ thiếu hụt

7. Mẫu – Giấy xác nhận con Thương binh/Bệnh binh 

8. Mẫu – Giấy xác nhận sinh viên khuyết tật 

III. MẪU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN CHÍNH QUY

 1. Mẫu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên Đại học
 2. Mẫu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên Cao đẳng