MGHP và Hỗ trợ CPHT

CÁC MẪU ĐƠN DÙNG CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1. Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo NĐ 86)

2. Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo 

3. Giấy xác nhận mức độ thiếu hụt

4. Giấy chứng nhận con Thương binh 

5. Giấy xác nhận sinh viên khuyết tật 

Sinh viên cần xem Thông báo 208/TB-ĐHBL ngày 06/6/2017 V/v Hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ để thực hiền quyền lợi của sinh viên để thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của mình./.