Chế độ chính sách

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH                                                                                                                                 

* (Mới) Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

* (Mới) Quyết định 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

* Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập các cơ sở giáo dục đại học

*Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập các cơ sở giáo dục đại học

* Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 

 

CÁC VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐHBL VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:

*Năm học 2022-2023

Thông báo về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy 

   

 *Năm học 2021-2022

(Mới) Thông báo về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy từ năm học 2021-2022

 

    *Năm học 2020-2021

  1. Quyết định 238/QĐ-ĐHBL ngày 29/06/2021 V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021
  2. Quyết định 703/QĐ-ĐHBL ngày 02/12/2020 V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí  học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

    *Năm học 2019-2020

  1. Quyết định 186/QĐ-ĐHBL ngày 23/4/2020 V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy  học kỳ II năm học 2019-2020.
  2. Quyết định 740/QĐ-ĐHBL ngày 06/12/2019 Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy học kỳ I năm học 2019-2020

 

CÁC MẪU ĐƠN DÙNG CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 1. (Mới) Mẫu –  Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo NĐ 81)

2. (Mới) Mẫu – Đơn đề nghị Trợ cấp xã hội 

3. (Mới) Mẫu – Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập

4. (Mới) Mẫu – Giấy cam kết

 5. Mẫu – Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo (dùng cho SV không có sổ hộ nghèo) 

 6. Mẫu – Giấy xác nhận mức độ thiếu hụt

7. Mẫu – Giấy xác nhận con Thương binh/Bệnh binh 

8. Mẫu – Giấy xác nhận sinh viên khuyết tật