Cơ cấu tổ chức

ThS. Tiêu Quỳnh Mai
Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
Email: tqmai@blu.edu.vn
Điện thoại cơ quan: 02912.211384

Đoàn Kim Thoa

Chức vụ: Giảng viên

Email:  dkthoa@blu.edu.vn

Liêu Văn Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Email:  lvhien@blu.edu.vn

 

Nguyễn Việt Thắng

Chức vụ: Chuyên viên

Email:  nvthang@blu.edu.vn