Cơ cấu tổ chức

ThS. Tiêu Quỳnh Mai
Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
Email: tqmai@blu.edu.vn       Điện thoại: 0939 001019
Điện thoại cơ quan: 02912.211384

 

Đoàn Kim Thoa

Chức vụ: Giảng viên

Email:  dkthoa@blu.edu.vn

Điện thoại:  0916 266536

Đào Anh Duy

Chức vụ: Chuyên viên

Email:  daduy@blu.edu.vn

Điện thoại:  

Nguyễn Việt Thắng

Chức vụ: Chuyên viên

Email:  nvthang@blu.edu.vn

Điện thoại:  0945 945009