HBKK-ĐRL

I. VĂN BẢN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

 1. Quyết định 217/QĐ-ĐHBL ngày 14/5/2020 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 2. Thông báo 563/TB-ĐHBL ngày 14/11/2019 V/v phân bổ số tiền xét, cấp HBKK học tập cho sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy năm học 2019-2020 
 3. Thông báo 34/TB-ĐHBL V/v phân bổ số tiền xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đạ học, cao đẳng chính quy năm học 2018-2019
 4. Quyết định 211/QĐ-ĐHBL ngày 30/3/2016 V/v ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, khen thưởng và kỷ luật sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy   (Phụ lục kèm theo QĐ 211/QĐ-ĐHBL, xem và download file word  tại đây)
 5. Quyết định 128/QĐ-ĐHBL ngày 10/3/2020 V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 12, Chương 4 của Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ khen thưởng và kỷ luật sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy

II. VĂN BẢN ĐIỂM RÈN LUYỆN

 1. Quyết định 216/QĐ-ĐHBL ngày 14/5/2020 V/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy học kỳ I năm học 2019-2020
 2. Quyết định 127/QĐ-ĐHBL ngày 10/3/2020 V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 5, Chương II của Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy
 3. Quyết định 349/QĐ-ĐHBL ngày 29/7/2019 V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 5, Chương II của Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy
 4. Quyết định 171/QĐ-ĐHBL ngày 02/4/2019 V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5, Chương II của Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy.
 5. Quyết định 25/QĐ-ĐHBL ngày 17/01/2019 V/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các ngành cao đẳng chính quy của trường Đại học Bạc Liêu, (Download mẫu Đánh giá KQRL sinh viên hệ Cao đẳng Tại đây)
 6. Quyết định 530/QĐ-ĐHBL ngày 11/11/2015 V/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy., (Download mẫu Đánh giá KQRL sinh viên hệ Đại học Tại đây

 

III. CÁC VĂN BẢN KHÁC