HBKK-ĐRL

Văn bản mới: 

Đề nghị sinh viên các Khoa, Bộ môn GDTC theo dõi, nếu có ý kiến phản hồi thì gởi về văn phòng Khoa, Bộ môn GDTC để được giải đáp.

  1. Khoa Sư phạm
  2. Khoa Nông nghiệp
  3. Khoa Kinh tế
  4. Bộ môn GDTC
  5. Khoa Công nghệ Thông tin
 • Các văn bản quy định khác
 1.  Quyết định 530/QĐ-ĐHBL ngày 11/11/2015 V/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy. 
 2. Quyết định 211/QĐ-ĐHBL ngày 30/3/2016 V/v ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, khen thưởng và kỷ luật sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy  

Phụ lục kèm theo QĐ 211/QĐ-ĐHBL, xem và download file word  tại đây!

      3. .Thông báo 34/TB-ĐHBL V/v phân bổ số tiền xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đạ học, cao đẳng chính quy năm học 2018-2019

4. Quyết định 25/QĐ-ĐHBL ngày 17/01/2019 V/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các ngành cao đẳng chính quy của trường Đại học Bạc Liêu

5. Quyết định 171/QĐ-ĐHBL ngày 02/4/2019 V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5, Chương II của Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy.