Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện và xét, cấp HBKK sinh viên năm học 2018-2019 và Kế hoạch làm việc của Hội đồng (kèm theo)