Cấp Bộ

 1. Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2022, ngày 12/5/2022
 2. Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
 3. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021.
 4. Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt danh sách các xã khó khăn vũng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
 5. Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 V/v phê duyệt danh sách xã biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện chương trình đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.
 6. Công văn 2164/BGDĐT-GDCTHSSV về hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 1. Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 2. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 3. Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007về học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 4. Thông tư số 16/2015/TT – BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
 5. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
 6. Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 7. Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 8. Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
 9. Công văn số 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007về Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 10. Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 về điều chỉnh mức vay đối với học sinh, sinh viên.
 11. Quyết định 539/2013/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015.
 12. Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
 13. Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ HSSV.
 14. Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng.
 15. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
 16. Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 17. Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
 18. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;
 19. Công văn 282 /BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.