Cấp Bộ

  1. Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
  2. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021.
  3. Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt danh sách các xã khó khăn vũng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
  4. Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 V/v phê duyệt danh sách xã biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện chương trình đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.
  5. Công văn 2164/BGDĐT-GDCTHSSV về hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2019