Nội trú – Ngoại trú

– Tổng hợp sinh viên Nội – Ngoại trú năm học 2022 – 2023

– Tổng hợp sinh viên Nội – Ngoại trú năm học 2021 – 2022

– Tổng hợp sinh viên Nội – Ngoại trú năm học 2020 – 2021

– Tổng hợp sinh viên Nội – Ngoại trú năm học 2019 – 2020

– Tổng hợp sinh viên Nội – Ngoại trú năm học 2018 – 2019

– Tổng hợp sinh viên Nội – Ngoại trú năm học 2017 – 2018

– Tổng hợp sinh viên Nội – Ngoại trú năm học 2016 – 2017