Trường ĐHBL

Năm học 2023-2024

Năm học 2021-2022

Năm học 2020-2021

 

Năm học 2019-2020

 

Năm học 2018-2019

 

Năm học 2017-2018

 

Năm học 2016-2017

  • Quyết định 130/QĐ-ĐHBL, ngày 28/3/2017 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và sinh viên trong Trường Đại học Bạc Liêu

 

Năm học 2015-2016