Phòng CTCT-QLSV

VĂN BẢN CÔNG TÁC SINH VIÊN

  • Năm học 2022 – 2023

– Bản cam kết thực hiện phòng chống và kiểm soát ma túy năm học 2021-2022

– Bản cam về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm học 2021-2022

 

 

 

CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN QUA CÁC NĂM

– Năm 2022

– Năm 2021

– Năm 2020

– Năm 2019

– Năm 2018

Năm 2017